linux-screen用法

2017年09月08日

安装

yum install screen

创建会话

screen -S name

隐藏会话快捷键

ctrl + a + d

恢复会话

screen -r name

查看已经创建的会话

screen -ls

其他命令

Ctrl + a,d #暂离当前会话
Ctrl + a,c #在当前screen会话中创建一个子会话
Ctrl + a,w #子会话列表
Ctrl + a,p #上一个子会话
Ctrl + a,n #下一个子会话
Ctrl + a,0-9 #在第0窗口至第9子会话间切换

参考来源

linux screen的用法